Regulamin Klubu Archidzieło

REGULAMIN PROGRAMU LOJALNOŚCIOWEGO „KLUB ARCHIDZIEŁO”

 

Rozdział 1. Postanowienia ogólne.

§1 Regulamin programu lojalnościowego „Klub Archidzieło” (dalej „Regulamin”) ustala zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie lojalnościowym „Klub Archidzieło” (dalej „Program” lub „Klub Archidzieło”), określone przez firmę  Delighted Adam Rzadek (dalej: „Delighted”) ul. Mokotowska 56/5, 00-534 Warszawa, NIP: PL6422692644, REGON: 14294812,  zwanego dalej „Organizatorem”.  

§2 Program skierowany jest do klientów (dalej: „Uczestnicy”), którzy dokonują zakupów towarów od Delighted, w Salonie Archidzieło znajdującym się w Warszawie (00-503), przy Placu Trzech Krzyży.  

§3 Celem Programu jest wyróżnienie Uczestników poprzez: zaproszenia na specjalne wydarzenia przygotowywane przez Organizatora, przekazywanie specjalnych i dedykowanych ofert dla Uczestników oraz przedpremierowy dostęp do nowości wprowadzanych do sprzedaży.  

Rozdział 2. Warunki przystąpienia do Klubu Archidzieło.

§1

1. Do Klubu Archidzieło może przystąpić każda osoba fizyczna, która ukończyła 18 lat i posiada pełną zdolność do czynności prawnych.

2. Warunkiem przystąpienia Uczestnika do Klubu Archidzieło jest wypełnienie  w sposób prawidłowy i zgodny z prawdą formularza  rejestracyjnego (dalej: „Formularz rejestracyjny”). Formularz rejestracyjny należy wypełnić i złożyć w formie papierowej w Salonie Archidzieło.

3. Uprawnienia wynikające z Programu nie mogą być przeniesione przez Uczestnika na osobę trzecią.

4. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem w Klubie Archidzieło danych osobowych jest dobrowolne i niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.

5. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.

§2

1. Wypełnienie i złożenie własnoręcznego podpisu przez Uczestnika na Formularzu rejestracyjnym jest równoznaczne z zapoznaniem się z postanowieniami niniejszego Regulaminu oraz ich akceptacją.  

Rozdział 3. Karta Klubu Archidzieło.

§1

1. Po prawidłowym wypełnieniu Formularza rejestracyjnego,  Uczestnik otrzymuje kartę Klubu Archidzieło (dalej: „Karta”).

2. Karta może zostać wydana osobiście w Salonie Archidzieło, a także może zostać przesłana Uczestnikowi drogą pocztową.  

§2

1. Karta przez cały okres obowiązywania Programu pozostaje własnością Organizatora.

2. Karta nie jest kartą płatniczą.

3. Karta posiada numer identyfikacyjny, przypisywany do jednego Uczestnika. Jeden uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę Klubu Archidzieło.

4. W przypadku zmian danych osobowych lub teleadresowych, Uczestnik jest zobowiązany do poinformowania Organizatora o zmianie.

5. Organizator nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia lub braki wynikające z powodu niezaktualizowania danych przez Uczestnika.

6. Przywileje otrzymywane przez Uczestnika w ramach Programu nie mogą być wymieniane na gotówkę.  

Rozdział 4. Zmiany w  Regulaminie Programu i rezygnacja z uczestnictwa.

§1

1. Organizator zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w niniejszym Regulaminie.

2. Wszelkie zmiany w niniejszym Regulaminie będą obowiązywały od dnia ich ogłoszenia na stronie internetowej www.archidzielo.pl należącej do Organizatora.

3. Organizator jest zobowiązany do poinformowania Uczestników o każdorazowym wprowadzeniu zmian, przynajmniej za pośrednictwem poczty elektronicznej.

4. Zmiana postanowień niniejszego Regulaminu nie uprawnia Uczestnika do ubiegania się o odszkodowanie lub zadośćuczynienie w jakiejkolwiek formie.  

§2 

1. Uczestnikowi przysługuje prawo do rezygnacji z uczestnictwa w Klubie Archidzieło w dowolnym momencie.

2. Warunkiem rezygnacji jest złożenie Organizatorowi przez Uczestnika stosownego oświadczenia  w formie pisemnej, potwierdzając je własnoręcznym podpisem.

3. Organizator przyjmuje rezygnacje Uczestnika i wykreśla go z listy Uczestników Programu w momencie otrzymania oświadczenia.  

Rozdział 5. Przetwarzanie danych osobowych.

§1

1. Podpisując Formularz rejestracyjny Uczestnik Klubu Archidzieło wyraża dobrowolną zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych przez administratora zbioru danych firmę Delighted Adam Rzadek ul. Mokotowska 56/5, 00-534 Warszawa, NIP: PL6422692644, REGON: 14294812, w celach handlowych i marketingowych. Wszystkie dane osobowe są chronione zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

2. Uczestnik Programu, zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.) ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz możliwość ich zmiany. Organizator zapewnia każdemu Uczestnikowi prawo do kontroli przetwarzania danych zgodnie z art. 32 Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2002 r. Nr 101 poz. 926 z późn. zm.)

3. Uczestnik może na bieżąco otrzymywać drogą pocztową, elektroniczną lub informacje o prowadzonych przez Organizatora akcjach handlowych i promocyjnych, o ile wyrazi na to zgodę w chwili przystąpienia do Programu lub w trakcie trwania Klubu Archidzieło.  

Rozdział 6. Postanowienia końcowe.

§1 Regulamin obowiązuje Organizatora oraz Uczestników od chwili ogłoszenia.  

§2 Pełen tekst Regulaminu jest dostępny w Salonie Archidzieło oraz na stronie internetowej www.archidzielo.pl należącej do Organizatora.  

§3 W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem stosuje się przepisy Kodeksu Cywilnego.

pixel